Wie gaat het betalen?

Financiën en subsidies

Wie gaat het betalen?

Het aanleggen van een groenblauw schoolplein kost geld. Hoeveel dat is hangt af van de wensen, de uitgangssituatie en het uiteindelijke ontwerp. Wie een groenblauw schoolplein laat ontwerpen en aanleggen, komt met €50.000,- redelijk verEzijn verschillende mogelijkheden om budget bij elkaar te krijgen en de kosten te financieren. Denk aan het schoolbestuur, subsidies van de provincie, gemeenten en waterschappen, crowdfunding of bedrijven die willen sponsoren in geld of materialen. Aan de andere kant kan je besparen door een gedeelte van de uitvoer met de leerlingen en ouders op te pakken. Door de aanleg te faseren, kun je ook met een beperkt budget toewerken naar jullie droomontwerp. 

Let op: Aanvraagperiode start op 2 april 2024.

Subsidieregeling Groene, gezonde en klimaatbestendige Steden en Dorpen

De provincie Utrecht heeft een subsidieregeling waarmee scholen van primair onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten zelf aan de slag kunnen met projecten die helpen om onze provincie groen en gezond in te richten en ons aan te passen aan klimaatverandering.

Binnen deze regeling geeft de provincie Utrecht in het bijzonder aandacht aan groenblauwe schoolpleinen. Heb je als school al plannen liggen voor een groenblauw schoolplein of moeten deze nog gemaakt worden? Misschien zit je al bijna in de uitvoeringfase maar weet je niet hoe je de groene speelheuvel of het mooie buitenlokaal kan financieren? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor deze subsidie.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Op het subsidieloket van de provincie Utrecht vind je een aanvraagformulier.  In dit aanvraagformulier moet je verschillende onderdelen beschrijven en uploaden. Het is handig om deze alvast klaar te zetten op je computer voordat je begint met het invullen van het aanvraagformulier.

 • Gegevens van de aanvrager.
 • Algemene projectgegevens.
 • Inhoudelijke projectgegevens.
 • Het aantal vierkante meter oppervlakte dat is aangepakt, onthard en vergroend.
 • Een sluitende projectbegroting.
 • Ondertekening.

Daarnaast heb je voor de aanvraag ook verschillende bijlagen nodig:

 • Een projectplan en goedkeuring van het expertteam.
 • In geval van toevoeging van beplanting:
  • Plantenlijst (aantonen dat 50 procent van de beplanting inheems is).
  • 5-jarig beheerplan, inclusief begroting.
 • Sluitende begroting met financieel dekkingsplan, in het standaard begrotingsformat.
 • Financiële gegevens:
  • Onderbouwing begroting in de vorm van offertes/facturen.
  • Bankafschrift op naam van hoofdaanvrager.
  • Uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden).
 • Beeldmateriaal:
  • Ontwerptekening, indien beschikbaar (goedgekeurd door het expertteam).
  • 3 foto’s (met overzicht van het gehele terrein) van situatie voor aanvang project.
  • Topografische/kadastrale kaart met projectlocatie.
 • Bevestiging van goedkeuring door expertteam, van projectplan, beheerplan en ontwerp én bevestiging van samenwerking met expertteam.
 • In het geval dat de subsidiabele activiteit (mede) op grond in eigendom van derden (bijvoorbeeld de gemeente) wordt uitgevoerd, stukken waaruit toestemming van de eigenaar blijkt.
 • Indien van toepassing:
  • Informatie waaruit blijkt dat vereiste vergunning/ontheffing/toestemming is verkregen.
  • Machtiging intermediair.
  • Machtiging penvoerder.

Op de website van de provincie Utrecht vind je toelichtingen over deze bijlagen. Het is handig om deze alvast klaar te zetten op je computer voordat je begint met het invullen van het aanvraagformulier.

Voor deze subsidie gelden een aantal eisen:

 • Bij de voorbereiding en aanleg werk je samen met het expertteam.
 • Je kunt het groenblauwe schoolplein binnen twee jaar realiseren.
 • De beplanting bestaat voor minimaal 50 procent uit beplanting die van oorsprong in Nederland voorkomt en/of uit beplanting die aantoonbaar een bijdrage levert aan de biodiversiteit (aantrekkelijk zijn voor insecten, vogels en kleine dieren). Zie voor voorbeelden van inheemse beplanting deze plantenlijst.
 • Daarnaast is een deel van de beplanting eetbaar.
 • De beplanting mag niet invasief zijn. Dit zijn planten die van oorsprong niet in Nederland voorkomen en vaak voor overwoekering en overlast zorgen. Voorbeelden van deze invasieve planten zijn Japanse duizend knoop en Amerikaanse vogelkers.
 • Zorg ervoor dat de inrichting van het groene schoolplein bijdraagt aan het voorkomen van regenwateroverlast en droogte. Bijvoorbeeld door de regenwateropvang af te koppelen van het riool en al het mogelijk is regenwater zichtbaar te verwerken en infiltreren in de bodem.
 • Verder dient het groene schoolplein te voldoen aan minstens 3 van de volgende 5 voorwaarden:
 1. De speelomgeving biedt plek voor rust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen.
 2. De inrichting van het schoolplein is voorzien van voorzieningen om de biodiversiteit te bevorderen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van: insectenhotels, vleermuiskasten, vogelnestkasten, zwaluwkasten, egelverblijven.
 3. De inrichting van het schoolplein draagt bij aan het voorkomen van hittestress door het creëren van schaduw. Bijvoorbeeld door de aanleg van schaduwbomen of begroeide pergola’s op strategische plekken.
 4. Een beschrijving in het projectplan hoe school- of buurtkinderen en hun ouders of verzorgers vanaf het begin bij het ontwerpproces zijn betrokken.
 5. Een beschrijving in het projectplan hoe het gebruik van het schoolplein is geïntegreerd in het lesprogramma.
 • Het resultaat van de activiteit wordt voor minimaal 5 jaar na oplevering onderhouden en in standgehouden.


Hoogte van de subsidie

Je mag minimaal €2.000 en maximaal €25.000 subsidie aanvragen. De subsidie dekt maximaal 50% van de kosten. Voor de andere 50% heb je cofinanciering nodig. Dat betekent dat je hetzelfde bedrag als je aanvraagt ook zelf of vanuit een andere bron moet investeren. Voor een totale begroting van bijvoorbeeld €70.000 moet je aantonen dat je €35.000 van het budget op een andere manier kunt bijleggen. Dit geld mag uit andere subsidieregelingen en fondsen komen, je mag subsidies dus ‘stapelen’.

Uitzondering: in ‘versteende wijken’ is het subsidiepercentage maximaal 75% (met een maximum van €37.500), wat betekent dat je maar 25% van de kosten zelf hoeft te dekken. Welke wijken dat zijn kun je zien op de webkaart van de ‘Groene stad’, dit zijn de wijken met label F (bekijk hiervoor de legenda). De provincie Utrecht hoopt zo vergroening te stimuleren op de plekken waar dat het hardst nodig is.

Let op: tot de kosten waar je de subsidie voor wil aanvragen, horen in ieder geval niet:

 • vergoedingen voor vrijwilligers,
 • interne loonkosten,
 • kosten voor benodigde vergunningen en/of ontheffing,
 • kosten voor regulier onderhoud of vervanging,
 • kosten voor het aanleggen van kunstgras en
 • kosten voor speeltoestellen.

Indienen
Je moet je aanvraag uiteraard ondertekenen, dit kan digitaal. Het digitale formulier kan je met eHerkenning invullen. Wanneer je niet kunt ondertekenen met eHerkenning is er ook de optie om het formulier op het einde met de hand te ondertekenen. Je moet het formulier dan zelf printen, met de hand ondertekenen en het per mail naar het subsidieloket (subsidies@provincie-utrecht.nl) versturen.

Heb je vragen over deze subsidie? Neem contact op met klimaatgroengezond@provincie-utrecht.nl

Een aantal gemeenten stimuleert met een eigen subsidieregeling het vergroenen van schoolpleinen: ieder op hun eigen manier. Staat jouw basisschool bijvoorbeeld in AmersfoortUtrecht of Nieuwegein bekijk wat er mogelijk is en neem contact op met de betreffende gemeente.  

Wordt het schoolplein beheerd door de gemeente? Ga dan sowieso in gesprek. Misschien komt jouw school binnenkort in aanmerking voor een periodieke grote onderhoudsbeurt en kan dat budget gereserveerd worden voor het vergroenen van het schoolplein. 

Binnen onze provincie zijn vier waterschappen actief. Twee van de vier waterschappen hebben een subsidieregeling voor schoolpleinen. Dit zijn het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe. De Utrechtse scholen binnen de gemeentes, die onder (één van) deze twee waterschappen vallen, kunnen dus aanspraak maken op deze subsidieregeling. Sommige gemeentes vallen onder meerdere waterschappen. Wil je controleren onder welk waterschap jouw school valt? Zoek dan op postcode meer informatie via www.waterschappen.nl 

 • Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR)

  HDSR heeft de subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven, deze helpt bij het realiseren van projecten die het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer vergroten. Kijk goed welke elementen van het ontwerp van jullie groenblauwe schoolplein hiervoor in aanmerking komen. Dit is bijvoorbeeld een wadi of het afkoppelen van de regenpijpen. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project betaalt.

 • Waterschap Vallei en Veluwe

  Het waterschap Vallei en Veluwe (zie: Ondersteuning initiatieven) subsidieert een initiatief dat in het verlengde ligt van de taken en het werk van het waterschap en dat helpt om ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie in het stedelijk gebied te stimuleren. Hier vallen de aanleg van een waterplein en groen schoolplein onder. Denk bijvoorbeeld het afkoppelen van de regenpijp of tegels vervangen voor planten. Het waterschap subsidieert maximaal 25% van de totale kosten van het initiatief met een maximumsubsidie van € 15.000.  

 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
  Scholen die samen met leerlingen en ouder een groenblauw schoolplein aanleggen, komen bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in aanmerking voor een subsidie zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt. Er is een bijdrage mogelijk van maximaal 50% van de totale kosten van het project tot maximaal €20.000. Zie voor alle voorwaarden en meer informatie de pagina Subsidie voor samenwerkingsinitiatieven.

 • Waterschap Rivierenland
  Waterschap Rivierenland helpt scholen en kinderdagverblijven op weg met subsidie om onze omgeving klaar te maken voor de toekomst. Afhankelijk van hoe groen of grijs jullie (school)omgeving is, bedraagt de subsidie 20% of zelfs 50%. De subsidie kan aangevraagd worden voor de vergroening van het schoolplein, maar ook kleinere aanpassingen, zoals het aanleggen van een groen dak, bomen planten of een regenton. Aanvragen gaan vanaf €1.000 tot maximaal €15.000. Zie voor de voorwaarden en details over de regeling de website van het waterschap.

Er zijn veel fondsen die geld beschikbaar stellen om scholen te vergroenen en kinderen uit te dagen om samen buiten te spelen. Wel is het zo dat veel van deze fondsen een beperkt budget hebben en vaak een aantal specifieke voorwaarden stellen. De interesse is vaak groot. Let hier dus goed op bij het opstellen van je begroting en het indienen van een aanvraag.

KIEM
Stichtingen en verenigingen kunnen via de KIEM-regeling een aanvraag doen voor projecten die de natuur en duurzaamheid vergroten. Denk aan bijvoorbeeld: 

 • Bijenkasten plaatsen; 
 • Pluktuinen, moestuinen of insectenweiden inrichten; 
 • Educatieve projecten over natuur. 


De bijdrage van KIEM voor een project is maximaal € 5.000.
 


VSB fonds

Voor een natuurlijkere speelplek of een natuurspeeltuin op het schoolplein kan je een aanvraag doen bij het VSB fonds. Het schoolplein moet wel openbaar toegankelijk zijn voor kinderen in de hele buurt. Kijk daarnaast goed naar de andere criteria en hoe je subsidie kan aanvragen via deze website
 

Jantje Beton
Samen met kinderen en jongeren zet Jantje Beton zich in voor meer en uitdagendere speelruimte en meer speelkansen. Daarom ondersteunt Jantje Beton jaarlijks speelruimte-initiatieven. Er zijn wel wat spelregels aan verbonden, lees meer op deze website.

 

Postcodeloterij Buurtfonds
Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt snel te realiseren. Is jouw schoolplein openbaar toegankelijk voor de buurt? Dan kan je een aanvraag doen tot € 5.000. Kids College uit Wilnis en De Zonnewijzer uit Houten gingen je al voor. Lees meer op https://www.postcodeloterijbuurtfonds.nl/. 


IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds
Heeft jouw school al een groen schoolplein? Het Prins Bernard Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2024  €25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. Hiervoor moet je dus al in het bezit zijn van een groen schoolplein! 

De regeling is gericht op scholenstichtingen. Een scholenstichting kan een projectaanvraag indienen die aansluit op een van de volgende twee categorieën:  

 1. Kennis & kunde. Denk hierbij aan het aanbieden van een cursus voor natuurouders of een training voor docenten; 
 2. Materialen. Denk hierbij aan de aanschaf van materialen die het educatieve gebruik van het schoolplein stimuleren, zoals veldwerkmaterialen of een vogelhuisje met camera.

Lees meer over de voorwaarden en mogelijkheid tot aanvragen op deze website.

Ga bij het schoolbestuur na welke middelen er beschikbaar zijn vanuit de school voor de aanleg van het groenblauwe plein. Breng ook in kaart welke middelen er gereserveerd staan voor bijvoorbeeld groot onderhoud van het plein en vervanging van speeltoestellen. Daarnaast kan je als school ook eigen middelen ophalen door het houden van acties op school. Denk aan het inleveren van statiegeldflessen, een sponsorloop of het wassen van auto’s. 

Een andere optie is het zoeken van sponsoren. Deze kunnen hulp bieden op verschillende manieren: financieel, vrijwilligerswerk of door het leveren van goederen. Misschien willen bedrijven of ouders wel de nieuwe struiken op het plein sponsoren. Daarnaast kunnen lokale serviceclubs (zoals Rotary en Lions) meehelpen met sponsoracties of het benaderen van bedrijven voor sponsoring. Of juist met een klusdag! 

Daarnaast kun je allerlei non-financiële hulp krijgen. Vraag bij bijvoorbeeld de gemeente of zij nog oude bomen hebben. Zaag deze in stukken en je hebt boomstronkjes als natuurlijke speelaanleiding om op te staan, zitten en op te spelen. Of gebruik ze als zitstammen in het buitenlokaal. Je kunt ook contact opnemen met een teler en vragen of zij planten en stuiken hebben die misschien niet meer goed zijn voor de verkoop. Of misschien wil het lokale tuincentrum wel een aantal planten geven.  

Denk ook aan de seizoenen. Wil je een wilgenhut –of tunnel? In het snoeiseizoen (de winter) kun je de wilgentenen vast wel gratis krijgen. In heel de provincie zijn landschapsbeheergroepen actief, via Landschap Erfgoed Utrecht vind je vast een werkgroep bij jouw school in de buurt die de wilgen knot. 

Via crowdfunding kan je digitaal geld inzamelen voor het schoolplein, dit kan bijvoorbeeld via Crowdfunding VoorNatuur, wat speciaal is bedoeld voor het realiseren van natuur-gerelateerde projecten. Via Crowdfunding VoorNatuur kan iedereen met een goed idee voor de natuur en biodiversiteit in zijn of haar buurt een campagne starten. Via Crowdfunding VoorNatuur zamel je geld, hulp en/of materiaal in. Het Crowdfunding VoorNatuur-team denkt met je mee en geeft je advies over de opzet van je campagne. Misschien zijn er wel ouders die hier handig in zijn en dit deel willen oppakken, maak dus gebruik van talenten van anderen. 

Tips
 • Verdeel het werven van fondsen over meerdere mensen. Zoek bijvoorbeeld ouders die hier goed in zijn of het leuk vinden dit onderdeel op te pakken. 
 • Lees je goed in het fonds in, waar ligt de nadruk op? Spelen, onderwijs, waterberging? Bedenk daarbij goed welk onderdeel van het ontwerp past bij het fonds en vraag voor dat specifieke onderdeel geld aan. 
 • Kijk goed hoe je de kosten kan beperken. Kan je materialen hergebruiken, zoals tegels? En wat kunnen leerlingen, ouders en de buurt doen? Als ouders een paar uurtjes willen helpen om tegels uit het plein te wippen, heb je zo alweer minder hovenierskosten. 
 • Niet alles hoeft in één keer gerealiseerd te worden, laat je niet afschrikken door een hoge begroting. 

Klaar om aan de slag te gaan? Ga snel naar het stappenplan!