Utrechtse schoolpleinen

Een impuls om het groene schoolplein beter te gebruiken

Het Prins Bernard Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 elk jaar €25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. Hiervoor moet je al in het bezit zijn van een groen schoolplein!

IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds

Door heel Nederland worden groene schoolpleinen aangelegd. Pleinen vol struiken, houtsnippers, moestuinen, modder, kriebelbeestjes, poelen en bomen. Het groene schoolplein kent vele voordelen. Niet alleen voor de kinderen die van het plein gebruik maken, maar ook voor biodiversiteit en de waterhuishouding. Daarnaast biedt het groene schoolplein fantastische mogelijkheden voor bijzondere educatie. Om maximaal gebruik te maken van de educatieve mogelijkheden die het groene schoolplein biedt is het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds opgericht. Het fonds biedt ruimte voor projecten die het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. 

Komt jouw project in aanmerking?

Bij uitzondering op het reguliere bestedingenbeleid van het Cultuurfonds is deze regeling gericht op scholenstichtingen. Als scholenstichting kan een projectaanvraag worden ingediend die aansluit op een van de volgende twee categorieën:  

  1. Kennis & kunde. Denk hierbij aan het aanbieden van een cursus voor natuurouders of een training voor docenten; 
  2. Materialen. Denk hierbij aan de aanschaf van materialen die het educatieve gebruik van het schoolplein stimuleren, zoals veldwerkmaterialen of een vogelhuisje met camera. 

Voorwaarden

Naast dat het project binnen deze categorieën moet vallen, moet deze ook voldoen aan enkele voorwaarden, namelijk: 

  • De school is reeds in het bezit van een groen schoolplein. Het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds is alleen bestemd voor scholen die reeds over een groen schoolplein beschikken. Het fonds is niet bestemd voor de fysieke vergroening van het schoolplein, daarvoor zijn andere fondsen beschikbaar; 
  • Het betreft een project gericht op het stimuleren van het gebruik van het groene schoolplein voor natuur- en/of cultuureducatie; 
  • Het project heeft een duurzaam karakter. Er worden duurzaam inzetbare materialen aangeschaft of de eigen kennis wordt vergroot. Het inkopen van gastlessen en het huren van materialen valt buiten de ondersteuningsmogelijkheden; 
  • In het projectplan is een beschrijving van de school opgenomen, evenals enkele foto’s van het groene schoolplein; 
  • Het project wordt helder op papier gezet en waar nodig voorzien van voldoende onderbouwing. Welke kennis wordt opgebouwd of welke materialen worden aangeschaft en hoe komt dit natuur- of cultuureducatie op het groene schoolplein ten goede?; 
  • Het Cultuurfonds kan tot 50% van de projectkosten dekken. Dit betekent dat ten minste 50% van de projectkosten worden gedekt middels een eigen bijdrage of cofinanciering; 
  • Er worden bedragen tot €2.000 toegekend.  

Aanvragen

In 2022 geldt voor aanvragen voor het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds de volgende uiterste inleverdatum: 17 januari. Let op: deze datum wijkt af van de reguliere inzendtermijn binnen het werkterrein natuur.

Aanvragen worden voorzien van de benodigde documentatie ingediend via het digitale aanvraagformulier van het Cultuurfonds. Daarbij dient op scherm 1 gekozen te worden voor ‘Landelijk’. Op scherm 3 dient gekozen te worden voor ‘Overdragen (kennis, vaardigheid)’ met als specificatie ‘Educatieproject’ en als werkterrein ‘Natuur’. Geef in de titel van de projectaanvraag duidelijk aan dat deze betrekking heeft op ‘Groene Schoolpleinen’.  

Meer informatie?

Voor meer informatie over het fonds, bekijk de site van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Skip to content